Allmänna villkor

Hem

Redous allmänna villkor

Senast uppdaterad: 1 september 2021

Information om Redou
Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för alla tjänster som Redou AB (559304-2640) (”Redou”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) tillhandahåller våra kunder (”du”).

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan (”Kontaktuppgifter”):
Telefonnummer:
E-postadress: info@redou.se

Godkännande av Villkoren
Genom att använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte använda Tjänsten.

Ändring av Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Definitioner
”Funktioner” avser Hemsidan och Tjänsten tillsammans.
”Hemsidan” avser vår hemsida (www.redou.se) rörande Tjänsten.
”Kontaktuppgifter” avser uppgifterna angivna ovan.
”Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy (www.redou.se/privacy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.
”Tjänsten” avser de tjänster som beskrivs under avsnittet ”Tjänsten” nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller dig.
”Tjänsten innefattar inredningshjälp och Homestyling.”

TJÄNSTEN

Beskrivning av Tjänsten
Vi tillhandahåller (”Tjänsten”). Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan.

Beställning av Tjänsten
Tjänsten beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.
Din beställning har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse via e-post. När en orderbekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något.

Leverans av Tjänsten
Under beställningsprocessen kommer vi att meddela dig när och var vi tillhandahåller Tjänsten.

DINA SKYLDIGHETER

Kunder
Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning), bolag och andra juridiska personer.
Du får inte köpa Tjänsten eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.
Genom att använda Tjänsten för en juridisk person, intygar du att du har befogenhet att ingå dessa Villkor samt att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning. Om du är en företagskund utgör dessa Villkor det fullständiga avtalet mellan oss.

Användning av Funktionerna
När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:
* Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
* Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.
Om vi behöver begränsa åtkomsten till Tjänsten kommer vi att kontakta dig i förväg. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

Eget innehåll
Hemsidan innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller (”Innehåll”). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig.
Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag.
Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan, är du medveten om att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter
Du ska betala alla tillämpliga avgifter på det sätt som beskrivs på Hemsidan för den Tjänst som du har valt. Priserna för Tjänsten anges på Hemsidan och inkluderar specificerade leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter. Priset för Tjänsten är det som anges på beställningssidan när du gör din beställning.
Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter
Du kan betala för Tjänsten på de sätt som anges nedan.
Vi erbjuder betalningsmöjligheter i samarbete med Payson genom:
* Faktura
* Kortbetalning
För betalning gäller tredjepartsleverantörens villkor (https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/). Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.

Betalning för Tjänsten kan göras genom betal- eller kreditkort. Du är skyldig att hålla alla betalningsuppgifter korrekta och uppdaterade.

Vi kan fakturera dig för Tjänsten i förväg eller i efterskott, med den frekvens som överenskommits för den avtalade perioden. Du godkänner att vi skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som du angett när du gjorde din beställning av Tjänsten. Du är skyldig att hålla alla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.
Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.

VÅRT ANSVAR

Ansvar
Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:
* Utför Tjänsten på ett professionellt sätt och med korrekt och nödvändig kompetens.
* Tar tillvara på dina intressen och konsulterar dig för att undvika missförstånd när så är nödvändigt.
* Tillhandahåller material som är nödvändigt för Tjänsten.
* Säkerställer att Tjänsten inte utförs på ett sätt som strider mot produktansvarslagen eller marknadsföringslagen.
* Informerar dig om något extraarbete skulle vara nödvändigt.
Avråder dig från att använda Tjänsten om den inte skulle vara till nytta för dig.

Fel
Tjänsten är felaktigt om:
Resultatet inte är professionellt utfört.
Vi inte har utfört Tjänsten i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter eller i strid mot produktansvarslagen.
Tjänsten inte stämmer överens med vad vi har avtalat om.
Vi inte har utfört det extraarbete som var nödvändigt för att undvika materiella skador.
Resultatet inte stämmer överens med den information som vi gett i vår marknadsföring.

Reklamation
Om du anser att Tjänsten är felaktig kan du reklamera genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid vara rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år efter Tjänstens slutförande.

Dina rättigheter vid fel i tjänsten
Vid fel har du rätt att:
* Kräva att felet åtgärdas (vanligtvis utan extra kostnad).
* Kräva prisavdrag (motsvarande vad det skulle kosta dig att åtgärda felet).
* Säga upp avtalet förutsatt att syftet med Tjänsten har förverkats och vi rimligen borde ha förstått det.
* Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).

Försening
Ibland kan vi inte leverera Tjänsten inom den avtalade tiden (och förseningen har inte orsakats av dig). Vid försening kan du:
* Kräva att vi fullgör Tjänsten.
* När syftet med Tjänsten har förverkats, och vi borde ha förstått det – säga upp avtalet.
* Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av dröjsmålet).

Hävning
Om du häver Tjänsten innan den har slutförts har vi rätt till ersättning för den del av Tjänsten som vi redan utfört. Vi kan även kräva ersättning för förlust av intäkter till följd av förlorade arbetsmöjligheter.

Tredjepartstjänster som del av tjänsten
Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.
Om du är konsument tillhandahåller vi endast Tjänsten för ditt privata bruk. Om du använder Tjänsten i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:
* Vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och
* Vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)
Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du köpte Tjänsten.
För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta. Vänligen kontakta oss via våra Kontaktuppgifter eller använd returformuläret som du hittar här: Konsumentverkets standardformulär som du hittar här.
För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av ångerrätten
Om du är konsument och vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar som vi har tagit emot från dig. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället.
Om vi redan har utfört delar av Tjänsten innan du lämnat meddelande om att du vill ångra ditt köp, har vi rätt till ersättning till ett belopp som är proportionerligt i förhållande till det totala beloppet för hela Tjänsten.

Undantag från ångerrätt
Din ångerrätt som konsument enligt distansavtalslagen gäller inte om du uttryckligen har samtyckt till a) att vi börjar utföra Tjänsten under ångerfristen och b) att din ångerrätt då inte gäller.
Varor som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats och förseglingen har brutits av dig.

PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter
Hemsidan ägs och administreras av Redou. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom
Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter
Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändåmål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom att skicka ett e-postmeddelande till info@redou.se.
Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.
Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.
Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

BOLAGSINFORMATION

Redou AB är registrerat i Sverige.
Registrerad adress: Nybohovsbacken 85, 11764 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 559304-2640
Momsregistreringsnummer: SE559304-264001

Kom igång

Redo för ditt nya hem?

Få experthjälp från den perfekta inredaren för dig.